آتلیه کودک | آتلیه نوزاد | آتلیه بارداری

5 کار شگفت‎انگیزی که می‎توانید با تکنیک پنینگ در عکاسی انجام دهید قسمت سوم

پنینگ دایرهای عازم جالب برای خلق تصاویر دایرهای و جذاب است. از این تکنیک میتوان از کف جنگل برای عکاسی سایهبانی از درختها یا ثبت یک تصویر متفاوت استفاده کرد که ترکیبی دایرهای از رنگها دارد. به کارگیری این تکنیک به ویژه هر زمانی خوب که کنتراست و نوراحسان وجود دارد، چون باعث خلق تصاویری بی همانند میشود.

چطور این پیشه را سپریدن دهید: پنینگ دایرهای شامل پیدا کردن یک نقطه کانونی وچرخاندن آهسته دوربین میشود یعنی چرخاندن آن از سمت عمودی به افقی. برای یک چرخش بی بدیل در پنینگدایرهای، در ضمن میتوانید زوم پنینگ را امتحان کنید. برای اینپیشه باید دوربین خود را در حالت فوکوس دستی قرار دهید و لنزها را بچرخانید، به جایاین که این پیشه را با دوربین انجام دهید. این تکنیک به جای یک تصویر محو دایرهای یک افکتStarburst برپایی خواهد کرد که در آن حرکت به نظر میرسد از مرکز تصویر بیرون آمده است.تم تولد کودک

5) تصاویری انتزاعی از موجها ثبت کنید

تا حال که سعی کردید از تکنیک پنینگ برای ثبت عکس یک موجکاربرد کنید؟ موجهای پن شده میتوانند باعث خلق تصاویر شگفتانگیز و انتزاعی با یک جذابیت هنرمندانه شوند.

چطور این پیشه را سپریدن دهید؟

برای شروع، باید خودتان را در موقعیتی پیمان دهید کهبتوانید از یک زاویه از موجها عکاسی کنید، به جای این که در موقعیت ایستاده یا صاف این شغل راانجام دهید لغایت انحنای موج پیش از این که بشکند را ثبت کنید. برای تنظیمات دوربین،از سرعت شاتر آهسته، معمولا در حدود 30/1 الی 2/1 ثانیه بهره‌گیری کنید چون هرچهسرعت شاتر کمتر باشد، تصویر پایانی انتزاعیتر خواهد بود. سپس یک موج برای فوکوس روی آن را پیدا کنید و تا زمانیکه روی ساحل پهن میشود آن را تعقیب کنید و پیش از این که روی کناره بشکند دکمه شاتر رارها کنید. آتلیه نوزاد 

اگر فرصت داشته باشید، چه بسا بخواهید پنینگ تعدادی پرندهدر حال پرواز را در بعد مقوله موجها امتحان کنید که خویش یک فرصت عالی سایر برای عکاسی است. برای ثبتعکس ها عالی، زمانی که روشنایی در بهترین شدت و حالت خویش پیمان دارد یعنی معمولااوایل بامداد و شب، از موجها عکس بگیرید.

در آخر باید بگوییم اگر میخواهید عکاسی خلاقانه را آزمون کنید، چرا پنینگ را انجام نمیدهید؟ ممکن است کمی چیرگی به آن زمانببرد و بیچارگی به تمرین داشته باشد اما برخلاف چیزی که به نظر میرسد مشکل نیست و نسبتا آن را باید تند یادبگیرید. در واقع با چندی کوشش مستمر خواهید توانست روی این تکنیک مسلط شوید و ازآن برای ثبتعکس ها هیجانانگیز و متفاوتی کاربرد کنید.


برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 1 ]

[ سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 ] 22:32 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

5 کار شگفت‎انگیزی که می‎توانید با تکنیک پنینگ در عکاسی انجام دهید قسمت دوم

عکس ها انتزاعی از مناظر گوناگون ثبت کنید

پنینگ به چهره افقی راهی عالی برای ایجاد تصاویری شگفتانگیز انتزاعی از مناظر مختلف است. زمانیکه این شغل به حقیقت اتمام شود، این عکس ها یک کیفیت هنری دارند و اغلب اوقاتهمانند به نقاشی هستند. مزارع، دورنمای دریا یا سایر محیطها که کنتراست و بدن رنگی عالی به تصویر اضافه میکنند برای ثبت تصاویر چشم انداز با تکنیک پنینگ ستانی ایدهآل هستند.

چطور این شغل را انجام دهید: با آن که پنینگ در مورد جنبشدادن دوربین است، باید از یک سه پایه استفاده کنید لغایت مطمئن شوید حرکت سر راستاست تا پر تلاطم. همچنین باید از سرعت شاتر آهسته استفاده کنید، چیزی بین 0.5 و 4ثانیه معمولا بهتر پاسخ میدهد. با فوکوس روی نقطهای در سطح افق آغاز کنید سپس به آهستگی به صورت افقی پنینگ دوربین راسپریدن دهید و شاتر دوربین را بعد از شروع حرکت، رها کنید.عکاسی کودک

باید این حرکت را الی زمانی پیوسته دهید لغایت شاتر بستهمیشود. اگر عکس هانهایی بیش از بی گمان نوردهی داشته باشند از یک ضریب اف حقیر مثل f/16 یا یک فیلتر چگالی خنثی برایمسدودسازی مقداری از نور ورودی، استفاده کنید. در ضمن میتوانید در بعد از ظهر عکاسی کنید، یعنی زمانی که شدت روشنایی کمتر استو به عکاس فرمان میدهد مدت طولانیتری دریچه شاتر را باز نگه دارد.برگزاری جشن تولد کودک

3) عکس ها انتزاعی از درختان بگیرید

با آن که پنینگ ستانی معمولا برای عکاسی منظره ایدهآل است، اگر یک سری جستار عمودی هماننددرختان دارید، شدنی است بخواهید پنینگ عمودی را امتحان کنید. این تکنیک مثل با پنینگافقی است که باعث میشود عکس ها شما ظاهری همانند با نقاشی داشته باشد. به کارگیری این تکنیکوانگهی میتواندبه طولانیترکردن اجسام، محو کردن آنها و برپایی یک تصویر شگفتانگیز شاهکار کمک کند.

چطور این شغل را انجام دهید: برای پنینگ عمودی، معمولا بهترین تدبیر به کارگیری حالت Shutter Priority و فوکوس دستی است. در اکثر موارد، باید سرعت شاتری را انتخاب کنید که در نزدیک 1.5 تا 2 ثانیه است. بسته به شدت نور، ممکن است از یک ضریب اف کوچک استفاده کنید الی مدت موعد نوردهی را افزایش دهید. با فوکوس روی ناحیه‎ای در قاعده درختان یا ساقه علف‎ها آغاز کنید و سپس به آهستگی دوربین را به سمت بالا پن کنید، دکمه شاتر دوربین را آزاد کنید و زمانی که به بالای خط درخت رسیدید متوقف شوید 


4) تصاویری دایره‎ای محو برپایی کنید

برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 3 ]

[ سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 ] 22:30 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

5 کار شگفت‎انگیزی که می‎توانید با تکنیک پنینگ در عکاسی انجام دهید قسمت اول

معمولا، عکاسی فقط در مورد ثبت تصاویر شارپ، بازدارندگیاز لرزش دوربین، فریز کردن جنبش و ثبت همگی جزئیات است.

گرچه گاهی اوقات، خلاقیت بهایی دارد، یعنی باید از دایرهآرامش خود خارج بیاید و از دوربینتان برای ثبت یادبود ها هنری چندی محو و آبستره یا انتزاعی استفاده کنید.این جاست که تکنیک پنینگ به پیشه میآید یعنی استفاده از حرکت عمدی دوربین برای برپایی تصاویری بی بدیل وشگفتانگیز.سالن تولد کودک 

با آن که اکثر ما میدانیم از پنینگ میتوان برای ثبت حرکت بهره‌گیری کرد، این تکنیک وانگهی برای عکاسی ازاجسام مقاوم یا برپایی تصاویر هنرمندانه و انتزاعی عالی است. آتلیه عکاسی 

اگر به دنبال ایدههای جدیدی برای عکاسی میگردید، پنینگ راهی قطعی برای به جریان انداختن قوه پندار شما است و دراین مطلب هدف داریم 5 تکنیک متفاوت پنینگ را شناسایی کنیم که میتوانید از آن برای ثبت عکس ها هنرمندانهو بی بدیل کاربرد کنید.

1) ثبت حرکت

اغلب اوقات از پنینگ برای عکاسی ورزشی، کودکان در حالتورزش، حیوانات خانگی که تغییر ناپذیر نمیایستند و دوچرخهو خودروهای سریعا در حال تغییر کاربرد میکنند. ولی وانگهی از این تکنیک میتوانید برای عکاسی از فردی در یک چرخ و فلک، روی طاقت یا حتی یک رویپله برقی استفاده کنید.

پنینگ به شما پروانه میدهد موضوع را در فوکوس پیمان دهید، در حالی که در پس گویه خطوط محوی راثبت کنید الی یک گونه حس سرعت به تصویر اضافه شود.

چطور این شغل را سپریدن دهید: برای شروع، باید دوربین خویشرا در حالت عکاسی متوالی قرار دهید که به حالت براکت یا burst نیز شناخته میشود یعنی یک سری تصویر پی به دنبال و با سرعت گرفته میشود.

این گونه عکاسی شکیبیدن ثبت یک تصویر کامل را زیاد میکند. وانگهی از حالت فوکوس دستی بایدبهره‌گیری کنید تا مطمئن شوید فوکوس روی سوژه و نه بعد گویه باقی میماند.

توجه کنید ممکن است بخواهید برای بازدارندگی از لرزش دوربیناز سه پایه کاربرد کنید، سه پایهای که مجهز به یک راز از نوع ballhead است لغایت چرخاندن دوربین سادهتر شود.

سپس دوربین خود را در حالت Shutter priority قرار دهید. سرعت شاتری که باید بهره‌گیری کنید وابستگی به سرعت جنبش جستار خواهد داشت و همچنین این که در چه مسافتی از شما پیمان گفته است.


معمولا سرعت شاتر شما بین 1/100 و 4/1 خواهد بود ولی ممکن است بخواهید با  نزدیک  سرعت 60/1 شروع کنید و سپس متعلق به جا قبل بروید.


پنینگ را با دنبال کردن موضوع متحرک آغاز کنید، آن‎ را در فوکوس قرار دهید لغایت زمانی که قبل از این که شاتر را خفگی دهید قبل چشمان شما پیمان بگیرد. هرچه سرعت شاتر طولانی‎تر باشد، خطوط محو در پس مقوله طولانی‎تر خواهند بود.

برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 2 ]

[ سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 ] 22:29 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

عکاسی HDR چیست و چطور می‎توانم با دوربینم آن را انجام دهم؟ قسمت سوم

فرآیند ثبت عکس ها HDR در گوشی هوشمند کم و بیش مانند با ثبت آن‎ها توسط یک دوربین اختصاصی است یعنی یک سری تصویر با میزان نوردهی متفاوت گرفته می‎شوند الی تضمینی برای بیشترین پهنه دینامیک در یک صحنه باشد. تفاوت کبیر آن‎ها این است که ثبت عکس‎های HDR در یک گوشی هوشمند به لطف بخش نرم‎افزاری به مراتب کمتر پیچیده است. 

به جای ثبت تصاویر جداگانه با میزان نوردهی متفاوت، گوشی هوشمند آن‎ها را همپوشانی و ترکیب می‎کند لغایت بهترین تصویر شکل گیرد. تمامی این کارها از جانب گوشی هوشمند و احتمالا با یک کلیک سپریدن می‎شود. فقط کاری که باید متمایز از خفقان دادن دکمه شاتر تنگنا دهید، اطمینان از این قضیه است که حالت HDR در گوشی فعال شده است.

عکاسی HDR در iOS

دستگاههای اپل سه گزینه متفاوت برای عکاسی HDR دارند که از آن‎ها می‎توان با هر حالت عکاسی عکس ها تغییر ناپذیر کاربرد کرد. این سه حالت عبارتند از روشن، اتوماتیک و خاموش. زمانی که حالت عکاسی HDR روشن است، دستگاه iOS شما به صورد خودکار سه تصویر جداگانه می‎گیرد و آن‎ها را به شکل یک تصویر نهایی ترکیب و روی حافظه گوشی شما اندوخته می‎کند. زمانی که حالت عکاسی HDR را روی اتوماتیک پیمان می‎دهید، دوربین زمانی که متوجه یک صحنه با کنتراست بالا می‎شود به چهره خودکار به حالت HDR عکس می‎گیرد. حالت خاموش همانطور که نام آن نشان می‎دهد عکاسی HDR را غیرفعال می‎کند. 

اما در سیستم‎عامل iOS 11 و نسخه‎های بالاتر از آن، تنها گزینه خاموش و اتوماتیک دیده می‎شوند.برگزاری جشن تولد کودک

نکته: iOS می‎تواند یک تصویر HDR و یک تصویر با نوردهی معمولی را اندوخته کند، برای این منظور باید از تقسیم تنظیمات دوربین گزینه Keep Normal Photo را فعال کنید.

عکاسی HDR در اندروید

اندروید در ضمن حالت عکاسی HDR دارد ولی همش به همین سرراستی نیست. به علت این که شرکت‎های مختلف اپلیکیشن‎های دوربین متفاوت با ظاهری گوناگون دارند، تجربه عکاسی HDR در همگی گوشی‎های اندرویدی به یک شکل نیست. البته فرق زیادی هم هستی ندارد. در اپلیکیشن دوربین گوشی اندرویدی خود، یک حالت عکاسی HDR پیدا خواهید کرد، گرچه گاهی اوقات اسم آن می‎تواند متفاوت و به عنوان مثال «Rich Tone» باشد.

زمانی که در این حالت عکاسی می‎کنید، دستگاه اندرویدی شما سریعا چندین عکس با نوردهی متفاوت می‎گیرد و به صورت خودکار آن‎ها را با یکدیگر ترکیب می‎کند لغایت تصویر HDR نهایی به هستی آید.

فیلمبرداری HDR (HDR video)

امروزه به لطف تولید دوربین‎های فیلمبرداری واقعا قدرتمند و تلویزیون‎های سازگار، امکان ضبط فیلم‎های HDR نیز وجود دارد. اما عکاسی HDR و فیلمبرداری HDR از فرآیند‎های متفاوتی بهره‌گیری می‎کنند. 

با آن که نتیجه نهایی تقریبا  با عکاسی HDR یکسان است، ولی فیلمبرداری HDR به روش‎ متفاوتی انجام می‎شود. به جای این که دوربین چند تصویر بگیرد و آن‎ها را با یکدیگر ترکیب کند، در خود دوربین یا مرحله بعد از تولید، فیلم HDR (معمولا) با یک نوردهی ثبت می‎شود. 

چطور امکان آن هستی دارد؟ دو سرنوشت در این قضیه دخیل هستند یعنی نرم‎افزار و سخت‎افزار. حسگرهای دوربین‎های جدیدتر به نسبت گذشته می‎توانند حوزه دینامیک بیشتری را ثبت کنند. ترکیب تکنولوژی قابل‎ توجه سنسور دوبین با پروفایل‎های رنگی روز به روز توانمندتر قابل بهره‌گیری در ضبط ویدئو باعث می‎شود تصویری به هستی می‎آید که اطلاعات نوردهی و رنگ به مراتب بیشتر دارند که تقریبا  در مرحله پس از پردازش دستیابی به هر طیف رنگی امکان‎پذیر است. آتلیه عکاسی 

همانطور که می‎توانید در مقایسه بالا تماشا کنید، تصویر سمت چپ آشکارا از دوربین بیرون آمده است و با پروفایل تصویر اختصاصی RED گرفته شده است. نما این تصویر یک دست است کم و بیش الی حدی که ظاهری خاکستری رنگ دارد. ولی زمانی که این ویدئو را وارد یک برنامه بعد از فرآوری پیشرفته می‎کنید و تصحیح رنگ (color grading) را سپریدن می‎دهید، پهنه دینامیک و رنگ‎ها آشکار می‎شوند الی تصویری با ظاهر شگفت‎انگیز خلق شود که تا چند سال بازپسین امکان آن هستی نداشت.


برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 2 ]

[ دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 ] 22:45 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

عکاسی HDR چیست و چطور می‎توانم با دوربینم آن را انجام دهم؟ قسمت دوم

3) نرم‎افزار ترکیب عکس HDR. چندین برنامه گوناگون برای این کار وجود دارند ولی محبوب‎ترین نرم‎افزار در بین جامعه عکاسی HDR برنامه Photomatix است که جزو بهترین گزینه‎ها به شمار می‎رود. این نرم‎افزار قدرتمند، سریع و سرشار از امکانات مختلف است اما نسخه Pro آن 99 دلار و نسخه Essentials 39 دلار بها دارد.

یکی سایر از نرم‎افزارهای دوست داشتنی Aurora HDR (89 دلار) است. بی گمان اگر فقط به پیگیری کسب تجربه و محک زدن دنیای  عکاسی HDR هستید این برنامه‎ها ایده‎آل نیستند و برای این تقسیم از کسان برنامه رایگان Luminance HDR را رهنمود می‎کنیم.

این برنامه یکی از توانمندترین و انعطاف‎پذیرترین نرم‎افزارهای HDR با هستی رایگان بودن است. در این نرم‎‏افزار شش الگوریتم متفاوت ترکیب عکس به شما پیشنهاد می‎شود، بنابراین چه بخواهید عکس شما ظاهری سورئال یا واقع‎گرایانه داشته باشد، در هر صورت Luminance تمامی نیازهای شما را برآورده می‎سازد. این برنامه‎ها برای شروع خوب هستند اما به یاد داشته باشید زمانی که سرهم‎بندی تصاویر را سپریدن دادید الی بتوانید روی تصویر پایانی شغل کنید، هیچ مانعی جلوی گذرگاه شما پیمان ندارد که برای دستیابی به افکت‎های اغلب از دیگر نرم‎افزارها بهره‌گیری کنید. 

زمانی که تمامی تجهیزات لازم را فراهم کردید، وقت آن است که بیرون بروید و یک تصویر فک‎انداز، شگفت‎‎انگیز و در حتماً نشنال جئوگرافیک بگیرید! برای گرفتن یک عکس HDR خوب به نکات زیر پروا کنید:عکاسی نوزاد 

به علت طبیعت HDR و براکتینگ نوردهی، بی گمان به سادگی نمی‎توانید عکس یک جسم متحرک را بگیرید. HDR برای چیزهایی که حرکت می‎کنند نیست. ثابت بودن در این جا قانون اصلی است، پس بیشترین کوشش خویش را برای عکاسی از صحنه‎ای نشان دهید که در آن تحرک در یک بازه زمانی 5 الی 10 ثانیه به شکل قابل توجهی دیده نشود. 

حواستان به سوژه و صحنه‎هایی که یک کنتراست قابل پروا و بسیار بین نواحی ویس و روشن دارند باشد. گفتن این قضیه از اتمام آن ساده‎تر است چون چشمان ما در حالت طبیعی به چهره HDR عالم گوشه ها-کناره ها را می‎بینند، ولی اگر این گونه صحنه‎ها را شناسایی کنید کاملا در نتیجه نهایی کارساز است. به راستی این گونه عکس ها هستند که از تکنیک‎های بعد از پردازش HDR بیشترین مزیت را می‎برند، چون در غیر این صورت نمی‎توانید در یک تصویر همگی حوزه دینامیک بالا را ثبت کنید.

اگر کارت حافظه شما به اندازه کافی فضا دارد، با فرمت RAW عکس بگیرید. عکس ها با فرمت JPEG برای کاهش اندازه به شکل قابل توجهی فشرده می‎شوند و این قضیه معمولا منجر به افت قابل پروا جزئیات در تصاویر می‎شود. عکاسی با فرمت RAW از نظر ثبت کیفیت بهتر است، اما سررسید پردازش عکس از سوی دوربین و ثبت آن روی کارت حافظه طولانی‎تر می‎شود. برای دستیابی به بهترین نتایج، از یک کارت حافظه کلاس 10 یا 6 کاربرد کنید، این گونه کارت‎های حافظه حداقل سرعت نگارش سریع‎تری دارند و به کاهش زمانی که دوربین برای ذخیره‎سازی تصاویر RAW پس از دریافت آن‎ها بیچارگی دارد کمک می‎کنند. البته براساس بودجه خویش کارت حافظه‎ای با بیشترین ظرفیت را بخرید.سالن تولد کودک

مهمتر از همه، به یاد داشته باشید که این نکات چیزی جز راهنمایی‎ نیستند. با آن که رعایت آن‎ها نتایج خوبی به به اتفاق می‎آورد ولی پروانه ندهید حس اتفاقاً و هنرمندانه شما در عکاسی به واسطه آن‎ها در محدودیت قرار گیرد. شمار زیادی عکس‎های تجربی و آزمایشی بگیرید.

عکاسی HDR با موبایل (Mobile HDR) 

دوربین‎های DSLR و بدون آینه تنها دستگاه‎هایی که می‎توانند عکس ها HDR بگیرند نیستند. امروزه، حتی ساده‎ترین گوشی‎های هوشمند می‎توانند عکس ها HDR شگفت‎انگیزی بگیرند. در حقیقت، هر دو پلت‎فرم اندروید و iOS، حالت‎های عکاسی HDR را در اپلیکیشن‎های پایه دوربین خود دارند، در حالی که اپلیکیشن‎های شخص ثالث همانند Adobe Lightroom نیز مجهز به قابلیت‎های ویرایش HDR هستند.


برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 3 ]

[ دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 ] 22:44 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

عکاسی HDR چیست و چطور می‎توانم با دوربینم آن را انجام دهم؟ قسمت اول

در این مطلب هدف داریم عکاسی HDR (عکاسی با حوزه دینامیک بالا) را روشنگری دهیم و بگوییم چطور با (تقریبا) هر دوربینی می‎توانید آن را انجام دهید. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تا اکنون که سعی کرده‎اید از صحنه‎های با کنتراست بالا عکس بگیرید ولی تصویر نهایی به دلتان نچسبیده است؟ نگران نباشید، گناهکار شما یا حتی دوربینتان نیستید. حتی زمانی که نوردهی عالی انجام شود، نواحی روشن در برخی از صحنه‎ها بیش از کران صریح می‎شوند، سایه‎ها جالب نیستند یا هر دو دشوار وجود دارند.

با آن که تقریبا  ناشدنی است در چنین موقعیت‎هایی شرایط عالی برای عکاسی داشت اما برای آن گذرگاه حل وجود دارد. این دشوار قدیمی را می‎توان از طریق عکاسی HDR برطرف کرد. عکاسی کودک 

عکاسی HDR جیست؟

HDR مخفف کلمه «high dynamic range» به معنی گستره دینامیک بالا است. برای آن تقسیم از افرادی که با این اصطلاح فنی آشنا نیستند باید بگوییم پهنه دینامیک به طور کلی تفاوت بین روشن‎ترین روشنایی و تاریک‎ترین پوشیدن است که می‎توانید در یک تصویر ثبت کنید. زمانی که موضوع از محدوده پهنه دینامیک دوربین فراتر می‎رود، نواحی صریح به حالت شسته شده و سفید رنگ در می‎آیند یا نواحی تاریک به سادگی به حباب‎های بزرگ مشکی تبدیل می‎شوند.

سخت می‎تواند تصویری گرفت که هر دو انتهای این طیف را ثبت کند اما عکاسان با استفاده از تکنیک‎های امروزین عکاسی و نرم‎افزار پیشرفته پس از پردازش برای این قضیه تدابیری در نظر گرفته‎اند. عملا HDR به این معنا است: عکسی با سبک ویژه با پهنه دینامیک غیر عادی بالا که در حالت معمولی با یک عکس نمی‎توان به آن دست پیدا کرد. 

احتمالا شمار زیادی از چنین عکس‎هایی را در پیرامون اینترنت دیدید. بسته به نحوه پردازش عکس‎های HDR، آن‎ها می‎توانند هر چیزی باشند از نمایش ریزبین چیزی که چشمان ما می‎بینند تا عکس ها شگفت‎انگیز سورئال هنری که حقیقت را به یک صحنه رویایی با دقت بالا تبدیل می‎کنند.

نمونه عکس ها HDR زیر بدست Trey Ratcliff گرفته شده‎اند.

نحوه عمل عکاسی HDR به چه چهره است

در ساده‎ترین سطح، یک تصویر HDR واقعا دو (یا سه یا نه) تصویر است که با سطوح نوردهی متفاوت گرفته می‎شوند و سپس یک نرم‎افزار آن‎ها را با یکدیگر ترکیب می‎کند تا یک تصویر بهتر به هستی آید، به نحوی که برخی از دوربین‎ها حتی می‎توانند به حالت HDR عکاسی کنند اما تصویر پایانی معمولا با فرمت JPEG است که به نسبت RAW کیفیت پایین‎تری دارد.بادکنک آرایی

البته اصل ماجرا از این کمی پیچیده‎تر است ولی نه آن‎قدر زیاد. به چهره ایده‎آل، عکاس با تکنیک براکتینگ چند عکس می‎گیرد، یعنی تصاویری که از یک موضوع با سرعت شاتر متفاوت گرفته می‎شوند لغایت گردآور تصاویری با نوردهی متفاوت به هستی آید. (بهترین حالت برای عکاسی HDR استفاده از یک سه پایه و تغییر ناپذیر بودن کامل دوربین است و فضایی که عاری از کالبد ها متحرک باشد.) سپس، عکاس با کمک نرم‎‎افزار بعد از پردازش مترقی می‎تواند تصاویر را با یکدیگر ترکیب کند و تک تصویری به هستی آورد که جستار در بهترین حالت فوکوس و نوردهی پیمان دارد. 

تصاویر ذیل را برای شیوه عمل عکاسی با پهنه دینامیک بالا بررسی کنید.

چطور یک تصویر HDR بگیرید

پیش از این که بخواهید یک تصویر HDR شگفت‎انگیز بگیرید، به چند چیز احتیاج دارید، پیشنهاد ما تهیه امکانات پایین است.

1) یک دوربین، ترجیحا با توانایی براکتینگ نوردهی خودکار (AEB – Auto Exposure Bracketing). امکان انجام این گونه عکاسی بدون هستی قابلیت AEB وجود دارد اما باید تنظمات دوربین خود را بین هر مرتبه عکاسی به صورت دستی تنظیم کنید برآیند اینکه شایستن این که دوربین را تکان دهید بسیار می‎شود و مقدار زمان لازم برای اخذ سری عکس‎ها بالا می‎رود و فلذا احتمال جابه‎جایی سوژه یا تغییر موقعیت آن اغلب می‎شود. 

اگر تصاویر شما در یک ردیف قرار نگیرند، تصویر HDR نهایی ظاهر عجیبی خواهد داشت.

2) یک سه پایه یا هر نوع دست موزه دیگری که دوربین را تغییر ناپذیر نگه دارد. اگر الزامی است می‎توانید به صورت دوربین روی دست عکس بگیرید، اما احتمالا بعدا در تراز‎بندی عکس ها به مشکل بر می‎خورید، فلذا برای به دست آوردن بهترین نتایج بی گمان به کارگیری یک سه پایه را پیشنهاد می‎کنیم. درست است که برخی از برنامه‎های نرم‎افزاری HDR مجهز به قابلیت‎های ترازبندی تصویر هستند ولی آن‎ها همواره به بهترین شکل عمل نمی‎کنند، پس احتیاط شرط عقل است تا کاری کنید دوربینتان تغییر ناپذیر بماند. 


برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 2 ]

[ دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 ] 22:42 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

آموزش استفاده از فوکوس انتخابی در عکاسی ماکرو

محل قرارگیری خط افق را در نظر بگیرید

بسته به این که از چه چیزی عکس می گیرید و سعی دارید چه چیزی به دست آورید، خوب است که خط افق و این که منظور دارید آن را در کجای تصویر منظره خویش قرار دهید را در عقیده بگیرید.


ممکن است بخواهید مقدار بیشتری از آسمان یا قبل گویه را در کادر خویش جای دهید. اگر آسمان به عقیده شما جالب تر است، خط افق را در تقدیر یک سوم پایینی تصویر خویش پیمان دهید. در عوض، اگر فکر می کنید که پیش زمینه جذاب تر است، خط افق را در تقدیر یک سوم فوقانی کادر خویش قرار دهید. همچنین، پیمان دادن خط افق در میان تصویر نیز می تواند یک چشم انداز را متعادل تر کند.دوربین این مسئله کاملا به خودتان و این که می خواهید تصویر نهایی چطور به نظر برسد، بستگی دارد.


نکات عکاسی چشم انداز ۴حواس پرتی ها را حذف کنید

حذف حواس پرتی ها در اثناء عکاسی از مناظر شدنی است بدیهی به عقیده برسد. با این حال، اعجاب انگیز است که بسیاری از تصاویر شامل المان های حواس پرت کننده هستند. به یاد داشته باشید که گاهی اوقات سادگی بهتر است و خارج کردن برخی چیزهای بدنما مانند سیم های تلفن یا چراغ های خیابانی بدمنظر از کادر، می تواند عکس های منظره شما را به طرز چشمگیری شفا بخشد.


آن موعد از روز که برای ثبت مناظر گزینش می کنید، می تواند بر نما عکس ها شما کارایی بگذارد. می دانم که ممکن است به خاطر کار، خانواده یا نعهدات دیگر وقت شما اندک باشد یا تنها در موعد های خاصی از روز بتوانید عکس بگیرید. بنابراین، از این محدودیت به سود خود بهره‌گیری کنید، چون مناظر در هر سررسید از روز می توانند خوب به نظر برسند – در طول روز، طلوع یا غروب خورشید.


خودتان را به یک ساعت پس از غروب خورشید یا یک ساعت قبل از طلوع خورشید (ساعات طلایی) اندک نکنید، چون بخش زیادی از روز را از دست می دهید. شما می توانید در هر ساعتی عکاسی کنید و عکس ها عالی بگیرید! به عنوان مثال، متوسط روز می تواند به اندازه غروب خورشید خوب باشد، به خصوص اگر یک روز ابری باشد، چون ابرها صحنه را کامل می کنند و می توانند به آن درام (حالت نمایشی) ببخشند.


۶فوکوس

آخرین المانی که باید برای شفا مناظر خویش در عقیده بگیرید فوکوس است. از خودتان بپرسید آیا می خواهید کل چشم انداز شارپ باشد یا ترجیح می دهید بخشی از تصویر بیرون از فوکوس یا تار باشد؟


بیشتر بیاموزید: تعلیم عکاسی با سیستم فوکوس خودکار دوربین


استفاده از یک عمق میدان اغلب مایه می شود الی تصاویر شما وضوح جلو به عقب داشته باشند، در حالی که استفاده از یک عمق میدان مختصر تر یا باریک تر قبل مقوله یا بعد زمینه را از فوکوس بیرون می کند. از تکنیک دوم می تاب برای برپایی افکت های خلاقانه استفاده کرد، اگر به تعقیب پافشاری بر تقسیم خاصی از تصویر خود، مثل یک درخت یا شیء برجسته و غالب هستید. آتلیه بارداری 

 .

نتیجه گیری

من پیشنهاد می کنم این نکات را به شغل بگیرید لغایت ببینید که عکاسی کودک چطور می توانند به درمان عکس های منظره شما کمک کنند. به عقیده شما چه روش هایی به درمان عکاسی چشم انداز کمک می کنند؟ خواهشمندم آنها را در سرنوشت نظرات بنویسید.

منبع:

برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 6 ]

[ شنبه 25 اسفند 1397 ] 3:35 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

۶ روش و نکته آسان برای بهبود عکاسی منظره قسمت آخر

برای برخی از انواع عکاسی مانند صحنه های ساحلی و دریایی رخداد خوبی باشد، اما وجود کمی روشنایی که بر روی یک چشم انداز بتابد می تواند به درمان تصویر شما کمک کند. مناظر بدون روشنایی اغلب اریکه و غیر جذاب هستند. فلذا مطمئن شوید که وقتی خورشید خارج است از نور بیشترین بهره‌گیری را بکنید، چون می تواند به مناظر شما روح و جان ببخشد.

من پیشنهاد می کنم که به دنبال تغییر الگوهای روشنایی بگردید و از روش تاثیر خورشید بر عکس هایتان مستحضر باشید. به عنوان مثال، در میان روز، خورشید در آسمان زیاد بالاتر است و تقسیم عمده منظره را روشن می کند. ولی وقتی خورشید در آسمان ذیل تر باشد، در برخی از قسمت های صحنه شما سایه می افتد.

منبع:

برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 7 ]

[ شنبه 25 اسفند 1397 ] 3:34 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

۶ روش و نکته آسان برای بهبود عکاسی منظره قسمت اول

در این نوشتار منظور داریم ۶ مسیر و طریق برای شفا عکاسی چشم انداز را به شما عزیزان تعلیم دهیم، نکات مهمی که کمک می کنند عکس های منظره بهتری بگیرید. ثبت مناظر قشنگ یکی از لذت دسته ترین جنبه های عکاسی در فضای مفتوح است که در آن می توانید خودتان را به طور کامل در یک چشم انداز نفس گیر غوطه ور کنید و صحنه ای که صحیح در روبرو شما پدیدار می شود را ثبت کنید. اثناء دوربین عکاسی از مناظر، چیزهای زیادی برای عکاسی هستی دارد، از دورنمای حماسی کوه های باشکوه گرفته لغایت تپه های سبز و زیبا. در پیوستگی این آموزش عکاسی چشم انداز با ما به اتفاق شوید..آتلیه کودک

۱ یک نقطه جذابیت یا نقطه کانونی در تصویر بگنجانیدنکات عکاسی منظره
مزرعه اسطوخودوس، پرونس، فرانسه

معمولا هنگامی که افراد، بازپسین عکاسی چشم انداز را آغاز می کنند عکس هایی از حومه شهر و ییلاقات می گیرند لغایت نمایی از زمین و آسمان را پرتو دهند، اما جنبه های دیگر مثل اضافه کردن یک خاصیت جالب به کادر خود را در نظر نمی گیرند.عکاسی نوزاد 

یک مسیر برای روح بخشیدن به مناظر این است که یک نقطه جذابیت یا نقطه کانونی (چیزی که نظاره گر اول به آن جذب می شود) به عکس خود اضافه کنید.

چند پیشنهاد برای نقاط جذابیت می توانند یک ساختمان جانبی، یک حصار، دروازه، درخت، ردیف بوته های پرچین یا هر چیز دیگری که بتوانید پیدا کنید لغایت عکس ها شما را درمان بخشد، باشد. این خاصیت اضافه می تواند عکس ها چشم انداز شما را از معمولی به عالی ارتقاء دهد.

۲نور را ببینیدنکات عکاسی منظره
نامیبیا

نور گرد از جنبه های مهم عکاسی است که می تواند به درمان تصاویر چشم انداز شما کمک کند. آیا الی به حال در مکانی بوده اید که هوا ابری و بارانی شده باشد؟ اگرچه این می تواند


برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 5 ]

[ شنبه 25 اسفند 1397 ] 3:33 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

آموزش عکاسی پرتره احساسی کم نور با نور طبیعی قسمت آخر

تعریف: نورپردازی رامبراند چیست؟عکاسی پرتره مودی یا احساسی
«یا بهتر اینکه بگوییم، چیدمان (setup) نورپردازی رامبراند (Rembrandt lighting) چگونه ایجاد می شود؟

رامبراند، یکتا از پنج چیدمان نورپردازی اولیه (basic) است که در عکاسی پرتره استودیویی به کار می روند. چهار تای دیگر، گسترده، کوتاه، جداکننده و اجازه ای هستند. دو چیز هستند که نورپردازی رامبراند را می سازند: یک روشنایی روی نیمی از چهره سوژه و یک سه گوش روشنایی روی سمت سایه دار چهره او. در ابتدایی ترین فرم برای برپایی چیدمان نورپردازی رامبراند، شما به یک منبع نور، مثل روشنایی فلاش یا پنجره احتیاج دارید که باید با زاویه ۴۵ درجه به جستار بتابد و کمی بالاتر از سطح چشم او قرار گیرد. این منبع روشنایی تکی معمولا با یک رفلکتور یا منبع روشنایی دوم که با گوشه تقریبی ۴۵ درجه به سمت سایه دار صورت می تابد همراه می شود. اگر منبع نور دومی اضافه نمودید، باید روی توان نصف یا ۱/۲ نور اصلی (که روشنایی کلیدی key light نامیده می شود) تنظیم گردد. در تصویر بالا، چیدمان نورپردازی رامبراند با نور پنجره را تماشا می نمایید».آتلیه کودک
عکاسی پرتره مودی یا احساسی
 عکس پرتره ناچیز نور (low key) گرفته شده با نورپردازی رامبراند – به مثلث روشنایی ایجاد شده بر روی گونه در سمت سایه دار چهره مُدل توجه نمایید

۳اهمیت توزیع نور – با یک دیفیوزر یا پارچه نازک روشنایی را پخش کنید
پخش کننده نور (دیفیوزر)، روشنایی را از میان یک مونث شفاف عبور می دهد تا نور به جای این که از یک منبع متمرکز بیاید، توزیع شود. روشنایی پس از پخش شدن به طور نرم تر به جستار می رسد، برآیند اینکه دیفیوزر، سختی نور پخش نشده را از بین می برد.

می نا استدلال کرد که در یک روز ابری، روشنایی طبیعی که از یک پنجره می تابد، بدست ابرهای بزرگ در آسمان دیفیوز یا توزیع شده است. من این را قبول دارم. اما، اگر امکان توزیع نور را دارید، من هنوز هم توصیه می کنم که این پیشه را سپریدن دهید. در یک روز آفتابی که در آن روشنایی قوی است، دیفیوز کردن یا پخش کردن روشنایی کاملا بایسته است.

در عکس بالا، روشنایی پنجره در زیر پوشیده شده و در بالا با یک پارچه نازک پوشانده شده است، برآیند اینکه به عنوان یک دیفیوزر عمل می کند. من از تجربه بیش از یک دهه عکاسی، تفاوت بین نور توزیع شده و پخش نشده را یاد گرفته ام، و اولی بی گمان برای پوست نرم تر و بهتر است.
به طور کلی، توزیع یا دیفیوز کردن نور عاملی است که به دستیابی به پرتره های حالت داری که قصد من در این جلسه عکاسی بود، کمک می کند.
 شما می توانید یک دیفیوزر خریداری کنید – یک پنل پخش کننده (diffusion panel) یا سطح نیمه شفافی در تو بیشتر رفلکتورهای ۵ کاره هم هستی دارد – یا می توانید از یک پارچه سفید نازک به عنوان دیفیوزر استفاده کرده، آن را جلوی منبع روشنایی پیمان داده، و نور را نرم یا پخش نمایید.
منبع:

برچسب ها: عکاسی , راهنمای عکاسی , آموزش عکاسی ,

[ بازدید : 15 ]

[ چهارشنبه 22 اسفند 1397 ] 23:29 ] [ آتلیه کودک ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]